Play – Jessica, 150 x 150 x 55cm, Xu Zhen, 2013.

xu