Cuchillo, Grávido o liviano, Juan Navarro Baldeweg, 2011.