X-Girl, Sofia Coppola and Kim Gordon, Photo Courtesy of Kim Gordon, 1990s.

sofia coppola and kim gordon