Napoli, Napoli, Napoli, Photography by Brett Lloyd, 2022.

427590