Thirst (Drink), Photography by Yakov Khalip, 1950.

8-Yakov-Khalip-Thirst-Drink1950