Shino-Dan: Kono Yoh Ni Watachi Wa Kiita, Offset lithograph, Koichi Sato, 1976.

cri_000000007809